Sypdyrmaň! Semalt, şu ýyl synap görmeli SEO synaglaryny hödürleýär

SEO, web sahypaňyzyň internetdäki organiki görünişini ýokarlandyrmak üçin iň ýaýran we ygtybarly usullaryň ýa-da strategiýalaryň biridir. Alada etmeli käbir zatlar, taktika we pikirler bar. Gözleg motory optimizasiýasyny kesgitläp biljek bir söz "synag". Birnäçe açar sözleri synap görmek we internetde üstünlik gazanmak üçin täze strategiýalar we usullar bilen synag etmek hökmanydyr.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Jeýson Adler bu ýerde synap görmeli SEO amallaryňyzyň käbirini bu ýerde ara alyp maslahatlaşdy.

Synaglaryň gözleg motory optimizasiýasynyň esasyny düzýändigini we web sahypalaryňyza has köp traffigi kepillendirýändigini aýdýaryn. SEO synaglary bolmazdan, Bütindünýä Kerebinde rewolýusiýa getirmek hiç kimiň mümkin bolmazlygy mümkin.

Synag 1: Mazmuny kesmek

SEO hünärmenleriniň hemmesi mazmunyň patyşadygyny bilýärler. Onda hiç hili şübhe ýok, sebäbi hil mazmuny bolmasa, sahypaňyz internetde oturyp bilmez. Gynansagam, dürli adamlar wagtyny we güýjüni tygşytlamak üçin mazmuny aýlamagy makul bilýärler. Bu strategiýa hiç haçan islenýän netijeleri bermez. Şonuň üçin hil mazmunyny döretmeli we makalalaryňyzda dürli açar sözleri ulanmaly. Dürli adamlar munuň her gün köp makalalary döretmegi aňladýandygyna ynanýarlar. Aslynda, bu diňe her gün bir makala ýazýandygyňyzy we iň ýokary hilli bolmalydygyny aňladýar. Agentlikler mazmunyny dünýäniň dürli künjeklerinden ýokary derejeli ýazyjylar tarapyndan ýazmak üçin köp işleýärler. Writersazyjylaryna adalatly pul töleýärler we köp eser berýär. Gözleg motorynyň netijelerinde sahypalaryňyzy indeksirlemek üçin diňe bir ýokary hilli makalalar ýazmak bilen çäklenmän, täze açar sözler we sözlemler bilen synag geçirmeli. Google mazmunyň hiline we umumy domen ygtyýaryňyza esaslanýan web sahypasynyň ähli sahypalaryny alýar. Köp sahypa döreden bolsaňyz, gowy ýazylan makalalar ýa-da web mazmuny bilen indeksirlemek möhümdir.

Synag 2: Ulanyjy tejribesini optimizasiýa

Ulanyjy tejribesi, dünýäniň haýsy böleginde ýaşaýandygyňyza garamazdan hemişe möhümdir. Üstünligiň açary hökmünde serediň we myhmanlaryňyza ajaýyp tejribe beriň. Web sahypalaryňyza has köp adam gyzyklanar ýaly, dürli strategiýalary SEO-ny soňsuz synag hökmünde birleşdiriň. Google-yň algoritmleri we strategiýalary soňky aýlarda üýtgedildi diýmek ýalňyş bolmaz. Şeýlelik bilen, gözleg motorlarynyň näme isleýändigini we web sahypasyndaky ulanyjylaryňyz üçin oňyn tejribe getirmegiň usullaryna has gowy düşünmeli bolarsyňyz. Girýänleriňiziň mentalitetine näçe köp düşünseňiz, gelýänleri we gözleg motorlaryny esasanam Google-y gowulaşdyrmak we çekmek mümkinçiligiňiz şonça gowy.

Synag 3: Içerki baglanyşygy güýçlendirmek

SEO hünärmeni daşarky we içerki baglanyşyklara ünsi jemlemegiň ähmiýetini bilýär. Içerki baglanyşyklaryňyzy köp derejede ösdürmek möhümdir. Dürli makalalaryňyza baglanyşyk almak üçin açar sözleri ýa-da nädogry labyr tekstini doldurmak zerur däl. Munuň ýerine dürli mowzuklary saýlamaly we hiliň haýsydyr bir bahadan zyýan çekmeýändigine göz ýetirmeli. Degişli sahypalaryň hemmesini biri-biri bilen baglanyşdyryň we birnäçe hepdäniň içinde gowy netijeleri alyň.

mass gmail